Privacy policy

Πολιτική Απορρήτου και προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία «ARTIA CONSTRUCTION & DESIGN»   δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητά σας και να χειρίζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής ΔΠΧ) με ανοιχτό και διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τους ορισμούς και τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) υπ’ αρ. 2016/679 (εφεξής ΓΚΠΔ) για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως και το Νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων».

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) υπόκεινται, σε επεξεργασία εντός των ρητά καθορισμένων σκοπών, με βάση τις αρχές της νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, του περιορισμού του σκοπού και της περιόδου αποθήκευσης, της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, της ακρίβειας, της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας και εντός του πλαισίου της αναγκαιότητας και αναλογικότητας που διέπει κάθε πράξη επεξεργασίας. Διασφαλίζεται, παράλληλα, η εξ αρχής και εξ’ ορισμού («by design and by default») λήψη τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας προς συμμόρφωση με το ως άνω σύστημα αρχών, καθώς και η περιοδική αναθεώρηση και επικαιροποίησή του.

1. Στοιχεία εταιρίας –Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

1.1. Yπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων σας είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΙΩΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ»  και το διακριτικό τίτλο ARTIA CONSTRUCTION & DESIGN με έδρα στη Δελφών 68, με ΑΦΜ 034372393 με τηλεφωνικό κέντρο 2310818177 και e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. («η Εταιρεία»).

1.2. Για την άσκηση όλων των δικαιωμάτων σας που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα που αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρίας στο e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

2. Πεδίο Εφαρμογής Πολιτικής Απορρήτου

2.1 Διά της παρούσης προσδιορίζεται το καθεστώς προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στα πλαίσια της επεξεργασίας τους από την εταιρεία, τα οποία αυτή συλλέγει όταν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή χρησιμοποιείτε τον  δικτυακό τόπο της Εταιρίας και περιγράφεται το σύστημα κανόνων, με βάση τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η επεξεργασία, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο γίνεται χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.  

2.2 Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας προσκαλούμε να ελέγχετε τακτικά τον παρόντα διαδικτυακό τόπο που η Εταιρία έχει αναρτήσει την Πολιτική Απορρήτου για κάθε τροποποίηση. Οι τροποποιήσεις ωστόσο δε θα έχουν αναδρομική ισχύ. 

2.3 Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Κάνοντας χρήση του δικτυακού τόπου www.artiaconstruction.gr, δέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, οι όροι της οποίας εφαρμόζονται στη συμβατική μας σχέση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Όρων Χρήσης του δικτυακού τόπου www.artiaconstruction.gr.

2.4 Αυτή η πολιτική απορρήτου δεν εφαρμόζεται σε ιστότοπους, εφαρμογές ή πλατφόρμες διαδικτύου που δε συνδέονται με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή που πραγματοποιούνται από τρίτα πρόσωπα. Σας προσκαλούμε να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου που είναι δημοσιευμένες σε εκείνους τους ιστότοπους, εφαρμογές και πλατφόρμες διαδικτύου.

3. Ορισμοί

Στο πλαίσιο της παρούσης γίνεται χρήση των ορισμών του ΓΚΠΔ, μεταξύ των οποίων ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής:

ως «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» (ΔΠΧ)νοούνται οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιημένα ή ταυτοποιήσιμα φυσικά πρόσωπα («υποκείμενα των δεδομένων»), ήτοι πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμματικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

ως «επεξεργασία ΔΠΧ» νοείται κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε ΔΠΧ ή σε σύνολα ΔΠΧ, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή. Τέλος,

ως «υπεύθυνος επεξεργασίας» θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους.

4. Σκοπός Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες, σε γενικές γραμμές, θα είναι οι εξής:

 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας.
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 • Στοιχεία επισκεψιμότητας του δικτυακού τόπου της Εταιρίας μας.
 • Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies εδώ
 • τα δεδομένα σύνδεσης και προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία ιστοτόπου.
 • το όνομα χρήστη του κοινωνικού μέσου δικτύωσης σας, εάν αλληλεπιδράτε μαζί με την Εταιρία μας μέσω αυτών των καναλιών, για να μας βοηθήσετε να απαντήσουμε στα σχόλια, τις ερωτήσεις ή τα σχόλια σας.
 • πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας, και
 • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς.

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία που παρέχει ο δικτυακός τόπος της Εταιρίας μας, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την Υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες του δικτυακού τόπου της Εταιρίας μας.

Ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Εφαρμογή μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς:

Α. Για ενημερώσεις, προωθητικές ενέργειες και εξατομικευμένες προσφορές

Μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας μας, σας παρέχεται η δυνατότητα να ζητήσετε την Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) / προσφορών της Εταιρίας μας.

Τα ενημερωτικά δελτία αποστέλλονται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στην υποδεικνυόμενη από εσάς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο πλαίσιο αυτό, η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που δόθηκαν από εσάς γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της ενημέρωσής σας για τα προϊόντα και τις δράσεις της Εταιρείας.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (α’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Εάν δεν επιθυμείτε να λάβετε τις ενημερώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας πατώντας στον ενεργό σύνδεσμο «ανάκληση εγγραφής»/ «unsubscribe» στο ενημερωτικό δελτίο που σας έχει αποσταλεί.

Σημειωτέον ότι η ανάκληση και οι επακόλουθες αλλαγές ισχύουν μόνο για το μέλλον και θα ισχύσουν ή θα εφαρμοστούν το αργότερο εντός 48 ωρών από την ανάκληση.

Β. Για επικοινωνία με την Εταιρία

Μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας μας, σας παρέχεται η δυνατότητα να  συμπληρώσετε ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

Η φόρμα επικοινωνίας, όπως συμπληρώνετε από εσάς, αποστέλλεται ηλεκτρονικά και η απάντηση της Εταιρίας μας σας αποστέλλεται ηλεκτρονικά (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στην υποδεικνυόμενη από εσάς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο πλαίσιο αυτό, η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που δόθηκαν από εσάς γίνεται αποκλειστικά για την διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής σας με την Εταιρεία και εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον της Εταιρίας να επιδιώξει τους εμπορικούς της σκοπούς ανταποκρινόμενη στη ζητηθείσα επικοινωνία για τη διερεύνηση της πιθανότητας συναλλαγής μαζί σας.

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β) και (στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

 • ονοματεπώνυμο
 • ηλεκτρονική διεύθυνση
 • όνομα εταιρίας ή φορέα στην οποία απασχολείστε ή εκπροσωπείται για τους σκοπούς της επικοινωνίας μας

Γ. Για να συμμορφωθεί η ΕΤΑΙΡΙΑ με τις συμβατικές απέναντι σας υποχρεώσεις, ή κατ΄ εφαρμογή διατάξεων νόμου ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.

Τα ανωτέρω ΔΠΧ, εφόσον μας τα έχετε χορηγήσει, δύναται να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες προκειμένου να ενημερωθείτε για αλλαγές που τυχόν θα υπάρξουν στις υπηρεσίες που η Εταιρία σας παρέχει. Για παράδειγμα, ενημερώσεις σχετικά με αυτές τις ειδοποιήσεις απορρήτου, ειδοποιήσεις ανάκλησης κάποιου προϊόντος και νομικά απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία εκδηλώσατε ενδιαφέρον. Αυτά τα μηνύματα υπηρεσίας δεν θα περιλαμβάνουν διαφημιστικό περιεχόμενο και δεν απαιτούν προηγούμενη συγκατάθεση όταν αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς αυτούς, δεν μπορούμε να συμμορφωθούμε με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

5. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων - Γνωστοποίηση

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρίας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρία και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία και σύννομη επεξεργασία των Δεδομένων σας, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του δικτυακού μας τόπου και τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού.

Έτσι, τα δεδομένα σας δεν προβλέπεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαβίβασης προς οποιονδήποτε οργανισμό εκτός της Εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών με εξαίρεση να αποτελούν α) οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας (λογιστικές εταιρίες, φοροτεχνικές εταιρίες, συμβουλευτικές εταιρίες, εταιρίες υπηρεσιών προγραμματισμού και διαδικτύου, εταιρίες επιμέλειας προωθητικού υλικού) β)  οι αρμόδιες φορολογικές αρχές στο πλαίσιο της υποχρεωτικής συμμόρφωσής μας με την φορολογική νομοθεσία και στο μέτρο (και υπό την προϋπόθεση) που αυτό απαιτείται.

Όλα τα τρίτα πρόσωπα, στα οποία κοινολογούνται τα ΔΠΧ, αναλαμβάνουν να τηρούν την αρχή της εμπιστευτικότητας και να λειτουργούν με γνώμονα την προστασία αυτών, σύμφωνα με το εγχώριο δίκαιο και τις αρχές του ΓΚΠΔ. Ομοίως και όλοι οι εκτελούντες την επεξεργασία που έχουν διοριστεί από εμάς για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας, δεσμεύονται με σύμβαση για συμμόρφωση με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ.

Θα προβούμε επίσης σε γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας κοινοποιείται.

6. Χρόνος διατήρησης ΔΠΧ

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για όσο διάστημα έχουμε συναλλακτική ή άλλη συμβατική σχέση μαζί σας ή για όσο χρόνο προβλέπει η νόμιμη συγκατάθεσή σας ή για όσο χρόνο απαιτούν οι φορολογικοί και λοιποί νόμοι του κράτους  ή η άσκηση νόμιμου δικαιώματός μας και η εξυπηρέτηση εννόμων συμφερόντων ή για όσο ορίζουν οι οδηγίες της αρμόδιας αρχής προστασίας δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση,  τα σχετικά στοιχεία διατηρούνται κατά ανώτατο όριο για είκοσι έτη (ενδεικτικός χρόνος παραγραφής τυχόν απορρεουσών εννόμων αξιώσεων), περίοδο κατά την οποία είναι ενδεχόμενο να ανακύψει οιαδήποτε νομική περίπτωση επεξεργασίας αυτών, όπως λ.χ. περίπτωση ανάκυψης αστικής φύσεως υποθέσεων ή διερεύνησης αξιόποινης κακουργηματικής πράξης, περίπτωση φορολογικού ελέγχου κ.λπ.

7. Τόπος και τρόπος διατήρησης δεδομένων

Για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά μέσα και οργανωτικά μέτρα σε συμμόρφωση με ισχύον νομικό πλαίσιο θέτοντας σε εφαρμογή σημαντικά μέτρα ασφαλείας πληροφοριών και διαδικασίες (προστατευμένα περιβάλλοντα αποθήκευσης και ασφαλούς λειτουργίας, ελέγχους και περιορισμούς στην πρόσβαση). Ο παρών διαδικτυακός τόπος διαθέτει πιστοποιητικό ασφαλείας SSL, το οποίο διασφαλίζει το απόρρητο και απαραβίαστο των δεδομένων.

Tα δεδομένα σας αποθηκεύονται ασφαλώς και με εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μέτρων στους εγκατεστημένους εντός Ε.Ε. διακομιστές της Εταιρείας/ή και Συνεργατών της επιφορτισμένων με παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος διαδικτυακού τόπου κατά τους όρους του άρθρου 5 της παρούσας, και σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. βιογραφικά – Βλ. Πολιτική Απορρήτου – Ευκαιρίες Καριέρας) σε φυσικό αρχείο με τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας εντός των Εγκαταστάσεών μας.

Σημειώνεται ότι ο παρών διαδικτυακός τόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται υπό την αποκλειστική ευθύνη τρίτων φορέων ως προς την επεξεργασία τυχόν δεδομένων σας, της Εταιρίας μη υπέχουσας ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί από την αιτία αυτή κατά την περιήγησή σας σε αυτούς.

8. Δικαιώματα Υποκειμένων

Στα πλαίσια εφαρμογής του ΓΚΠΔ, διατηρείτε τα κάτωθι δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ηλεκτρονικά ή εγγράφως:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης (ενημέρωση για τα τηρούμενα ΔΠΧ και λήψη αντιγράφων):

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε σαφείς, διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα και ποια τα δικαιώματά σας. Για τον σκοπό αυτό σάς παρέχουμε τις πληροφορίες σε αυτήν τη Δήλωση – Πολιτική Προστασίας και σάς προτρέπουμε να απευθυνθείτε προς εμάς για τη παροχή τυχόν διευκρινίσεων.

Μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία και, εάν συμβαίνει τούτο, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε πρόσθετες πληροφορίες (όπως τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών στους οποίους κοινολογήθηκαν, τους σκοπούς της επεξεργασίας, κτλ.).

 • Δικαίωμα διόρθωσης (διόρθωση ανακριβών ή εσφαλμένων πληροφοριών στα τηρούμενα ΔΠΧ)

Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε ή να συμπληρώσουμε τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, εάν αυτά είναι ελλιπή ή περιέχουν ανακρίβειες.

 • Δικαίωμα διαγραφής (διαγραφή δεδομένων ή παύση χρησιμοποίησής τους, υπό τους περιορισμούς που προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ)

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή όλων ή μέρους των δεδομένων σας (εάν π.χ. τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν ανακαλείτε τη συναίνεσή σας, κ.λπ.).

 • Δικαίωμα περιορισμού (υπό τις προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ προϋποθέσεις)

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά με το σκοπό της επεξεργασίας τους, (εάν π.χ. η ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αμφισβητείται από εσάς, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εάν κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί διαγραφής επιλέγετε περιορισμό, ή επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από εμάς αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση, ή στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως Υποκειμένου έναντι των νομίμων λόγων επεξεργασίας της Εταιρείας.

 • Δικαίωμα φορητότητας (απευθείας διαβίβαση ΔΠΧ σε τρίτο οργανισμό, καθ’ υπόδειξή σας, σε κατάλληλα δομημένο μορφότυπο)

Μπορείτε να ζητήσετε να σας δώσουμε ή να μεταφέρουμε σε τρίτο οργανισμό σε ηλεκτρονική μορφή συγκεκριμένες πληροφορίες που μας έχετε παράσχει.

Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.

 • Δικαίωμα εναντίωσης (υπό τον όρο ότι δεν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι προς επεξεργασία, υπέρτεροι των συμφερόντων, δικαιωμάτων ή ελευθεριών σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων)

Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας που διενεργείται στο πλαίσιο επιδίωξης των εννόμων συμφερόντων μας, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω.

 • Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή προστασίας Δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο απευθείας στην επικεφαλής εποπτική αρχή, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα όσον αφορά το πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα ΔΠΧ που σας αφορούν και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας υποβάλλεται εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή στην ταχυδρομική διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας ή αυτοπροσώπως (ή μέσω τρίτου προσώπου, με εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην έδρα της εταιρίας.

Η εταιρία ανταποκρίνεται δωρεάν στα αιτήματά σας, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και εντός μηνός από την παραλαβή τους, εκτός ειδικών περιπτώσεων, κατά τις οποίες η ως άνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον τούτο απαιτείται, δεδομένης της πολυπλοκότητας ή του όγκου των αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρία ενημερώνει για την παράταση και τις αιτίες καθυστέρησης εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία κρίνει πως κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματά σας ασκείται προδήλως αβάσιμα ή το αίτημα είναι υπερβολικό ή (πολύ περισσότερο) έχει επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα δικαιούται αφενός να επιβάλει την επιβάρυνσή σας με κάποιο εύλογο τέλος στην παροχή περαιτέρω πληροφόρησης (η οποία είναι καταρχήν δωρεάν) και αφετέρου να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία έχει εύλογες αμφιβολίες σχετικά με τη ταυτότητά σας όταν υποβάλλετε αίτημα για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, μπορεί να ζητήσει την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας πριν την διεκπεραίωση του αιτήματος.

Στην περίπτωση που το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να ικανοποιηθεί, η εταιρία σας ενημερώνει σχετικά χωρίς καθυστέρηση, το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του, για τους σχετικούς λόγους και για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή για ζητήματα εφαρμογής ΓΚΠΔ, ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ – Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ.: 210-64.75.600 ή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ), στην οποία διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ που σας αφορούν γίνεται κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά και για το δικαίωμά σας να προσφύγετε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

9. Ανάκληση συγκατάθεσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την (τυχόν) παρασχεθείσα συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήματός σας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..( βλ. 1.2.)

10. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Ελέγχουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή. Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω του διαδικτυακού τόπου της Εταιρίας μας ή μέσω ειδοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας.

11. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων της ARTIA Construction & Design στην κάτωθι διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

12. Γενικοί όροι

Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου www.artiaconstruction.gr διέπεται από ειδικότερους όρους, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι.

Facebook Twitter Google+ Pinterest